1. Почетна
  2.  » 
  3. Огласна табла
  4.  » Јавни позив за доставу понуда за превоз ученика за извођење једнодневног излета од првог до деветог разреда.

Јавни позив за доставу понуда за превоз ученика за извођење једнодневног излета од првог до деветог разреда.

                                                     

ЈУ Основна школа „Петар Кочић“

 Шипраге бб, 78224 Шипраге

телефон:051-765-024; телефон-факс:051-765-092 , email: os053@skolers.org

 ЈИБ: 4401121460008, Организациони код: 08140053

Број: 181 /24

Датум: 08.04.2024.

ПРЕДМЕТ: Јавни позив за доставу понуда за превоз ученика за извођење једнодневног излета од првог до деветог разреда.

Поштовани,

У име ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Шипраге  позивамо Вас да доставите понуде за превоз ученика за извођење једнодневног излета за ученике од првог до деветог  разреда.

ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИКЕ ОД  ПРВОГ ДО  ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

1. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА

Једнодневни излет планиран Годишњим програмом рада школе за школску 2023/2024., ће се извести на релацији Шипраге– Бања Лука – Бања Лука –Млинска Ријека –Шипраге  у мају 2024.године.

2. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈИ КОЈИ СЕ ПЛАНИРАЈУ РЕАЛИЗОВАТИ:

  Циљеви су: 

– да се ученици упознају са историјским и културним насљеђем нашег народа;  

– да упознају дјелатности јавних установа културе ;

– да спознају важност очувања културе и традиције нашег народа ;

– да ученици  уоче љепоте земље у којој  живе; 

– да стварају  здраве, другарске и сарадничке  односе међу собом; 

– да стварају  здраве, другарске и сарадничке  односе  са наставницима;  

– да се развија  свестраност  и индивидуалност; 

– да се врши повезивање школе и природне средине, уз ученички непосредни  контакт са природом; 

– да се активностима примјереним за узраст оснажи психофизичка енергија сваког ученика; 

– да се омогући  ученицима да се са излета  врате ,, здраво уморни“,  раздрагани и весели; 

– да се  унаприједи  хуманизација односа, развија иницијатива, борбеност, способност  и  сналажење у различитим ситуацијама; 

– да се настоји постићи високи степен индивидуалне и колективне свјести и одговорности, поштивање различитости  и  промовисање праведности,  једнакости и солидарности; 

– да бораве на свјежем ваздуху ;

– да се  развијају  физичке  способности, здравствена  култура  и хигијенске  навике.

  САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ –ПРОГРАМ ЗА УЧЕНИКЕ

АКТИВНОСТИ Остварење циљева и задатакаОрјентациона  сатницаНосиоци активности и одговорности
-Окупљање, организовање,смјештај у аутобусе и полазак испред школе;07.00-08.00      ДиректорПедагогОдјељењске старјешине
-Путовање; -Разговор са ученицима о понашању,  хигијени, узимању воде и хране,облачењу… (Током путовања ученицима ће се говорити о маршрути, тј.мјестима, појавама и  географским, природним и историјским карактеристикама краја кроз који се путује.)  -Долазак у Бања Луку08.00-09.30Вођа путаОдјељењске старјешинеНаставници географије,историје и биологије
-Посјета Музеју РС и Народној универзитетско библиотеци РС -Одмор , обилазак Кастела и доручак. Разговор ( о храни , води , значају воде , понашању при јелу , очувању околине , одлагању секундарног отпада … ) .  09.30-12.00Вођа путаОдјељењске старјешинеНаставници биологијеНаставник  географије и  историје
– Путовање у Млинску Ријеку – Спортска  такмичења ( брзо ходање, суножни скокови у врећи, трчање, скок у даљ и навлачење конопца) – Одмор. – Рад у природи по групама или одјељењима која се не такмиче (остваривање задатака из ликовне културе…) -Дружење.12.00-15.30Вођа путаОдјељењске старјешинеНаставник физичког и здравственог васпитања
– Уређење простора прије смјештања у аутобусе.15.30-16.00Вођа путаОдјељењске старјешинеУченици
-Повратак у Шипраге16.00-17.00Вођа путаОдјељењске старјешине

3. ОПИС   УСЛУГЕ КОЈУ ЋЕ ПОНУЂАЧ ПРУЖИТИ:

Понуђач је дужан обезбједити:

1.Превоз ученика и наставника на релацији Шипраге- Бања Лука –Бања –Лука – Млинска Ријека – Шипраге  и назад.

4.ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:

1.Услуге ће се пружити у мају 2024. године.

5.ФИНАНСИРАЊЕ:

1.Трошкове једнодневног излета сносе родитељи ученика.

2.Изабраном понуђачу плаћање ће се извршити најкасније  у року од пет дана после извршене услуге.

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ:

1. Увјерење о праву на обављање професионалне дјелатности и/или да су регистрирани у релевантним регистрима за превоз путника у јавном саобраћају.

2.Понуда цијене по једном  ученику

7. АДРЕСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

1. Понуде се достављају на сљедећу адресу: ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Шипраге, Шипраге бб, 78224 Шипраге,  оригинал и све копије понуде требају бити откуцани или написани неизбрисивом тинтом.

8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за достављање понуда истиче   25.04. 2024. године до 10:00 часова.

9. КРИТЕРИЈИ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА

Уговор се додјељује најповољнијем понуђачу.

10. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ

Понуђачи  ће бити обавијештени о резултатима за додјелу уговора, у сваком случају, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег добављача.

                                                                                                                           ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:

                                                                                                                           ___________________

                                                                                                              Слободанка Каламанда

Достављено:

1.Превоз „Голубић“ Котор Варош

2.Превоз „Необас “ Бања Лука

3.Кићо-превоз, Челинац

4.Огласна табла школе

5.Интернет страница школе

6. а/а